§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W
zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej:
„Regulamin”.

2. Klient – osoba  fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – Wood’n’Wool Joanna Jurczak ul. 3 Maja, nr 10A, lok. 1, Grodzisk Mazowiecki, o numerze NIP: 7761663137, REGON 364113512, adres e-mail: woodnwooland@gmail.com

podmiot świadczący

usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie. 

5. Przedmiot transakcji – Towary
wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w
Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Rękodzieło – przedmiot wykonany
ręcznie, mogący nieznacznie różnić się między sobą kształtem, kolorem i
strukturą.

8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona
przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z
charakterem sprzedawanych Towarów.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów
w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10. Sklep Internetowy
dalej: „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem
https://woodnwool.com.pl/  za pośrednictwem którego Klient może
złożyć́ Zamówienie.

11. Zamówienie – oświadczenie woli
Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość́ Towarów, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2
Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin
określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem 
https://woodnwool.com.pl/.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w
Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się̨ z niniejszym
Regulaminem i akceptacja jego postanowień́ w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy
WoodnWool (
https://woodnwool.com.pl/) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie
internetowym są̨ fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są wykonane ręcznie z
zachowaniem należytej staranności. W przypadku oferowania towaru wadliwego tzw.
II gatunku, Sprzedawca wyraźnie zaznaczy tę informację w opisie produkty,
opisując na wadę jaką posiada produkt.

5. W ramach wymagań́ technicznych
niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować́ aktywnym kontem poczty
elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do
niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

7. Klient powinien używać Towarów
zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci powinny używać Towarów tylko pod opieką
osób dorosłych.

§ 3
Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny
podane na stronie internetowej 
https://woodnwool.com.pl/  są̨ cenami brutto podanymi w
złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez
stronę internetową /drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę̨
internetową można składać́ 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały
rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli
Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane
kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być́ wysłany oraz numer
telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są̨
kompletne, Sprzedający skontaktuje się̨ z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem
nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W razie chęci zamówienia dodatkowej
usługi polegającej na zapakowaniu towaru na prezent Klient  powinien umieścić taką informację w polu uwagi
w trakcie składania zamówienia.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego
zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą
otrzymanie zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia następuje
następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zamówienia.

 

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres
wskazany w formularzu Zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta
niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia
dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić́.

2. Towar jest dostarczany za pomocą̨
wyspecjalizowanych  firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną
lub mailową Klient może odebrać osobiście Towar z pracowni Sprzedawcy.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z
terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny
czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” albo „płatność́ kartą lub
przelewem online” w razie odbioru osobistego w pracowni do czasu podanego na
stronach serwisu należy doliczyć́ czas zaksięgowania środków na rachunku
bankowym sklepu.

4. Klient jest obciążany kosztami
dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu widocznym podczas wyboru
formy płatności i dostawy w trakcie składania zamówienia. W przypadku akcji
promocyjnych, polegających na darmowej dostawie towaru, promocją tą nie są
objęte towaru dostarczane zagranicę.

§ 5
Płatności

1.       Na każdy sprzedany towar Sprzedawca może
otrzymać imienny dowód zakupu, w takim przypadku powinien podać dane niezbędne
do wystawienia faktury w polu Uwagi, podczas składania zamówienia.

 

2.       Płatność́ za zamówiony towar może nastąpić́
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto
bankowe sklepu. 
Podmiotem
świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.       Płatność za pośrednictwem płatności
elektronicznych można wykonać z następujących systemów
bankowych: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank
Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao-
PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP
PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN
BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium
BANK, BOŚ BankCiti Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET
– Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi
bankowe oraz przez operatorów następujących kart płatniczych: Visa, Visa
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

4.       W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu
środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający
dokonana zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 6 Odstąpienie
od umowy

1. Konsument może odstąpić́ od umowy bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (o
zachowaniu terminu decyduje data złożenia oświadczenia).

2. Termin 14-dniowy liczy się̨
odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy.

3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne
od chwili doręczenia oświadczenia Konsumenta w sposób który umożliwi zapoznanie
się z nim przez Sprzedawcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
może mieć treść wskazaną w oświadczeniu o odstąpieniu od  umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość́, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6. Zwrot powinien nastąpić́
niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni. Zakupiony towar w stanie
nienoszącym znamion użytkowania czy zniszczenia należy zwrócić́ na adres Sprzedawcy
.

7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.

§ 7
Procedura reklamacji

1. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad
zakupionego produktu Sprzedawca przestrzega praw ustawowo przysługujących
Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad materiałowych lub wykonania
dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas transportu, należy jak
najszybciej odesłać produkt i poinformować Sprzedawcęo jego wadach za pomocą
dołączonego do zamówienia formularza zwrotu.

2. Reklamacje należy składać́ na adres Sprzedawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć́
do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem
zwrotu według instrukcji w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

4. Sprzedawcy rozpatrzy reklamację w
terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia
reklamacji na korzyść́ Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar
na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość́ kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową,
Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez
nieodpłatną naprawę̨ albo wymianę̨ na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są̨ niemożliwe
lub wymagają̨ nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨
wartość́ towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień́ stwierdzonej niezgodności.

6. Klient traci uprawnienia określone w
punktach powyższych, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności
towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.

 

§ 8 Opinie
w sklepie internetowym

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma
możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów
dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena,
zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w
Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie
opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –
formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy
dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia
zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej
wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu
dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie
przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są
publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla
wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5. Wystawienie opinii nie może być
wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań
naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa
Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do
faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione
jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii.
Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez
względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w
każdym czasie usunięta przez jej autora. Sprzedawca może usunąć komentarz w
przypadku
wykorzystywania Sklepu do prowadzenia działań
marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze
reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym, publikowania w Sklepie
treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w
szczególności prawa autorskie.

 

§ 9
Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną̨
poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od
ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub
nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków
Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są̨ możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje
wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów
przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą̨ realizowane według
dotychczasowych postanowień́ Regulaminu.

 

 § 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r.

2. Spory wynikające ze stosowania
niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem
a Klientami, będą̨ rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o
właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu